Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn giải quyết lỗi cú pháp, cảnh báo lỗi trong plugin contact form 7 trong wordpress

How to Resolve Configuration Errors in Contact form 7


Trong form contact 7 các trường

From: [your-name] ----> Chuyển thành: [your-name] <info@domain.com>
Subject: [your-subject]  ----> Chuyển thành tên cố định: [Thông tin liên hệ]
Additional Headers: Reply-To: [your-email] ---- Chuyển thành: [your-name] <[your-email]>


 
Top