Cách sửa lỗi thiếu updated, entry-title, author trong Webmaster Tool ...các thẻ nên khi kiểm tra Rich Snippet của Google

Thiếu updated, entry-title, author trong wordpress


Đối với WordPress chúng ta sửa như sau:
Đầu tiên bạn vào phần quản trị trang ( domain.com/wp-admin/) và đến phần Giao diện ( Appearence) => Editor => Single.php

Sửa lỗi : Missing required field "entry-title"

Các theme thông thường sẽ có đoạn code sau :
<h1><?php the_title(); ?></h1>
Hãy thay nó với code bên dưới đây
<h1 class="title single-title entry-title"><?php the_title(); ?></h1>

Sửa lỗi : Fix Missing required field "updated"

Tìm đoạn code sau :
<span><?php the_time('j F,Y'); ?></span>
Thêm vào thuộc tính "date updated" , khi đó code có dạng như sau :
<span class="post_date date updated"><?php the_time('j F,Y'); ?></span>

Sửa lỗi : Missing required hCard "author" và Missing required field "name (fn)"

Bước này sẽ sửa cả 2 lỗi. Tìm đoạn :
<span class="theauthor"><?php the_author_posts_link(); ?></span>
hoặc
<span class="theauthor"><?php the_author(); ?></span>

Sửa lại thành
<span class="vcard author">
<span class="fn"><?php the_author_posts_link(); ?></span>
</span>
hoặc
<span class="vcard author">
<span class="fn"><?php the_author(); ?></span>
</span>
 
Top