Thiết kế website bằng wordpress tiếp tục bài viết hữu ích trong lập trình wordpress, hôm nay bài viết này đề cập đến "hiển thị page con theo page cha".

Displaying Child pages of the current page in post format


Ví dụ: ta có menu sau:

Giới thiệu
    + Lịch sử hình thành
    + Tầm nhìn
    + Sứ mệnh

Giới thiệu có các page con: Lịch sử hình thành, tầm nhìn, sức mệnh, vậy để liệt kê những page nào là con của page giới thiệu ?

<?php $mypages=get_pages(array('child_of'=>$page_id,'sort_column'=>'post_date','sort_order'=>'desc')); foreach($mypages as $page ) {
$content = $page->post_content;
if (!$content ) // Check for empty page continue;
$content=apply_filters( 'the_content', $content );
?>
<a href="<?php echo get_page_link( $page->ID ); ?>"><?php echo $page->post_title; ?></a>
<div class="entry"><?php echo $content; ?></div>
<?php } ?>

Chú ý: $page_id: là ID page cha

 
Top