Khi bạn thiết kế website bằng wordpress thì sau khi cài đặt WordPress thì bạn có một số các Widgets mặc định, bạn có thể tắt những widgets mặc định không cần thiết bằng cách sau:

Loại bỏ những Widgets mặc định có trong WordPress

Copy đoạn code sau vào file: functions.php

function off_widgets() {
     unregister_widget('WP_Widget_Pages'); //Page Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Calendar'); //Calender Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Archives'); //Archive Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Links'); //Links Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Meta'); //Meta Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Search'); //Search Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Text'); //Text Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Categories'); //Categories Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Recent_Posts'); //Recent Posts Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Recent_Comments'); //Recent Comments Widget
     unregister_widget('WP_Widget_RSS'); //RSS Widget
     unregister_widget('WP_Widget_Tag_Cloud'); //Tag Cloud Widget
     unregister_widget('WP_Nav_Menu_Widget'); //Menus Widget
}
add_action('widgets_init', 'off_widgets', 11);

 
Top