Hướng dẫn hiển thị các bài được Sticky trong WordPress, bằng code đơn giản và nhẹ nhàng cho những ai thiết kế website bằng WordPress

thiết kế website bằng wordpress, Hiển thị bài viết được sticky post trong WordPress
Sticky bài viết trong WordPress
Sticky trong WordPress là chức năng đánh dấu bài viết, Sticky có nghĩa là trong danh sách các bài viết, bài viết nào đã được sticky luôn đứng đầu danh sách các bài viết cho dù bài viết đó viết lâu lắm rồi.

Ví như: Tui thiết kế web WordPress, tui viết một loại các bài viết, trong đó có bài viết "Thiết kế website du lịch bằng WordPress" tui bài viết này hiển thị liên đầu danh sách trong khi bài viết đó nằm cuối cùng.

Hôm nay, happiweb sẽ giới thiệu đoạn code hiển thị tất cả các bài viết đã được sticky, bạn tham khảo bên dưới.


<?php
$sticky = get_option( 'sticky_posts' ); // Lọc ra những bài viết đã sticky
rsort( $sticky ); // Sắp xếp mảng giảm dần
$sticky = array_slice( $sticky, 0, 5 ); // Lấy ra 5 phần tử đầu tiên trong mảng
query_posts( array( 'post__in' => $sticky, 'caller_get_posts'=> 1 ) ); // Lấy bài viết chứa 5 phần tử đã chọn trước đó
?>

Xem thêm: thiết kế web bằng wordpressthiết kế website bất động sảndịch vụ quản trị nội dung website
 
Top