Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn sắp xếp danh sách sản phẩm theo một trong các tiêu chí như: sắp xếp giá từ thấp-cao, sắp xếp giá từ cao-thấp, sắp xếp tên A-Z, sắp xếp tên Z-A.

thiết kế website bằng wordpress
Một số quy ước cần lưu ý:
- Giá của sản phẩm được tạo bằng plugin: Advanced Custom Fields với meta_key là: "gia"
- Sản phẩm sẽ có danh mục sản phẩm, taxonomy tên là: "danhmucsanpham"
- Post type có tên là: "sanpham": URL trong admin của sản phẩm như hình dưới

thiết kế website bằng wordpress

Ta có 4 URL để sắp xếp sản phẩm:
- Sắp xếp giá từ thấp-cao: ?orderby=gia&order=asc
- Sắp xếp giá từ cao-thấp: ?orderby=gia&order=desc
- Sắp xếp tên sản phẩm từ A-Z: ?orderby=title&order=asc
Sắp xếp tên sản phẩm từ Z-A: ?orderby=title&order=desc


<?php

// Đoạn 1
$queried_object = get_queried_object();
$term_id = $queried_object->term_id;

// Đoạn 2
$order2 = array();
if (isset($_GET['orderby']) && isset($_GET['order']) && $_GET['orderby'] == "title") {
    $order2 = array(
        'orderby' => 'title',
        'order' => $_GET['order']
    );
}

// Đoạn 3
if (isset($_GET['orderby']) && isset($_GET['order']) && $_GET['orderby'] == "gia") {
    $order2 = array(
        'meta_key' => 'gia',
        'orderby' => 'meta_value',
        'order' => $_GET['order']
    );
}

// Đoạn 4
$order1 = array(
    'post_type' => 'sanpham',
    'tax_query' => array(
        array(
            'taxonomy' => 'danhmucsanpham',
            'terms' => $term_id,
            'field' => 'term_id',
        )
    )
);

// Đoạn 5
$order = array_merge($order1, $order2);

// Đoạn 6
query_posts($order);
while (have_posts()) {
    the_post();

?>


      // Code lặp sản phẩm ở đây

    <?php
}
wp_reset_query();
?>

Gải thích chút xíu nhé:
- Đoạn 1: Lấy ID danh mục sản phẩm (taxonomy) hiện tại, mục đích là lấy ra những sản phẩm (post) theo ID danh mục sản phẩm (taxonomy).
- Đoạn 2: Dùng để lấ các tham số từ URL của việc sắp xếp tên sản phẩm từ A-Z hoặc Z-A, giá trị nhận được sẽ lưu trong mảng tên là $order2
- Đoạn 3: Dùng để lấ các tham số từ URL của việc sắp xếp giá sản phẩm từ cao đến thấp hoặc thấp -cao, giá trị nhận được sẽ lưu trong mảng tên là $order2
- Đoạn 4: Tạo ra các mảng để lấy những sản phẩm (post) theo post_type, id danh mục sản phẩm (taxonomy).
- Đoạn 5: Dùng để ghép 2 mảng với nhau
- Đoạn 6: Truyền tham số mảng đã ghép ở đoạn 5
Và lặp theo giao diện của bạn.

Về HTML

// Đoạn 1
<?php
$search = array($_SERVER['QUERY_STRING'], '?');
$replace = array('', '');
$currentUrl = str_replace($search,$replace, $_SERVER['REQUEST_URI']);
?>

// Đoạn 2
<select onchange="window.location = $(this).val();">
    <option selected="selected" value="position:asc">Sắp xếp</option>
    <option value="<?= $currentUrl; ?>?orderby=gia&order=asc">Giá từ thấp - cao</option>
    <option value="<?= $currentUrl; ?>?orderby=gia&order=desc">Giá từ cao - thấp</option>
    <option value="<?= $currentUrl; ?>?orderby=title&order=asc">Tên từ A - Z</option>
    <option value="<?= $currentUrl; ?>?orderby=title&order=desc">Tên Z - A</option>
</select>


Giải thích xíu nhé:

- Đoạn 1: Lấy URL hiện tại chuẩn (đoạn này có rất hay, làm trực tiếp bạn sẽ rõ)
- Đoạn 2: Các tùy chọn để sắp xếp

Dựa vào code mẫu này, bạn có thể tùy biến theo các sắp xếp riêng theo mục đích của bạn.
 
Top