Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn quản trị website luatuuviet.com. Website luatuuviet.com là một website dạng tin tức được viết bằng wordpress.

Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn quản trị website luatuuviet.com


1. Menu top: tạo một menu trong wordpress sau đó check chọn vị trí "Top menu". Xem hình dưới
Tạo menu top trong wordpress


2. Logo: thay đổi link của hình logo trong: Appearance >> Theme Option

3. Menu chính (main menu): tạo một menu chính, sau đó check chọn "Main Menu"

4. Vị trí tin Hot, tin nổi bật: xem hình dưới
 Vị trí 1: quy ước là tin hot, vị trí này hiển thị 4 tin được chọn là hot trong admin.

Vị trí 2: quy ước là tin nổi bật, vị trí này hiển thị 7 tin mới bật của các tin nổi bật đã được check chọn là nồi bật trong admin

5. Các tin theo danh mục: Đầu tiên là các danh mục cha (Dân sự), tiếp theo là các danh mục con của danh mục cha (Kiến thức luật Dân Sự, Tư vấn luật dân sự, Văn bản luật Dân Sự). Hiển thị tối đa 5 tin mới nhất.


6. Thông tin liên hệ: điện thoại, yahoo: cập nhật trong Appearance >> Theme Option

7. Hiển thị tin tức nổi bật bên phải (Sidebar Right): Một widgets được viết riêng cho website này. Widgets này tên là "Bài viết nổi bật". Chỉ cần nhập tiêu đề, và nhập ID danh mục (categorys) để hiển thị danh sách tin nổi bật theo danh mục như ý muốn.

Hiển thị bài viết nổi bật
Nhập tiêu đề của Widgets, nhập ID danh mục cần hiển thị.

Ví dụ: Hiển thị những bài viết nổi bật trong Dịch Vụ Pháp Lý Nổi Bật có ID: 6

Sử dụng: Nhập tiêu đề Dịch Vụ Pháp Lý Nổi Bật.

ID Category: nhập 6


8. Menu Footer: giống cách tạo menu top và menu chính sau đó chọn vị trí hiện thị là Footer Menu

9. Thông tin công ty & 6 cột nội dung dưới footer: Appearance >> Widgets. Thông tin công ty là Widget Footer & 6 cột chèn link là lần lượt các Footer 1 đế Footer 6, thẻ html được sử dụng là thẻ ul li.

Nguồn: happiweb.net

 
Top